SKELBIAMAS KONKURSAS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO(-OS) PAREIGOMS EITI

3/2/20234 min read

Kviečiame dalyvauti konkurse Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotojo(-os) pareigoms eiti.

Konkursą inicijuoja Pagėgių savivaldybės kultūros centras.

Pareiginės algos koeficientas: 8.00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1488,00

Darbo vieta: Pagėgių savivaldybės kultūros centras (Jaunimo g. 3, Pagėgiai)

Dokumentus galima teikti iki šių metų KOVO 16 d.

Iškilus klausimams, kreiptis telefono numeriu (8 44 1) 57240 arba elektroniniu paštu pagegiukultura@gmail.com

Dokumentus teikti elektroniniu būdu, per VATIS prašymų teikimo modulį -> SPAUSTI ČIA

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pagėgių savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) direktoriaus pavaduotojas (toliau – Pavaduotojas) yra Kultūros centro darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kultūros centro direktoriui.

1.1. Pareigybės lygis – A2 lygis;

1.2. Pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 134902

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

2. Pavaduotojo pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą, leidžiantį dirbti kultūros srityje. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros sektoriaus srityje;

2.2. būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro direktoriaus įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti;

2.3. būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti su interesantais;

2.4. mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;

2.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

III. FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

3.1. inicijuoja ir koordinuoja Kultūros centro rinkodaros ir komunikacijos veiklas, rengia Kultūros centro informacinius ir reklaminius pranešimus;

3.2. administruoja Kultūros centro internetinę svetainę, socialinius tinklus, inicijuoja ir vysto akcijas socialiniuose tinkluose;

3.3. rengia ir įgyvendina Kultūros centro projektų (koncertų, edukacijų, konferencijų, seminarų, ir kt. ) viešinimo planus;

3.4. teikia informaciją (raštu, telefonu, elektroniniu paštu) apie vykdomų projektų veiklas visiems suinteresuotiems asmenims bei institucijoms;

3.5. analizuoja ir sprendžia organizacines, personalo, socialines problemas;

3.6. prisideda prie Kultūros centro renginių, edukacinių programų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo, teikia informaciją apie rengiamus projektus, konsultuoja(si) rengiamų projektų klausimais;

3.7 dalyvauja sudarant įstaigos metų veiklos planą;

3.8. palaiko ryšius su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, kultūros, mokslo ir kt. įstaigomis;

3.9. išmano jaunimo politiką ir įtraukia į veiklas jaunimą, sudarant jam galimybę plėtoti gebėjimus ir kompetencijas;

3.10. išmano komunikacijos veiklų organizavimo Kultūros įstaigoje principus;

3.11. turi gerus rašymo, informacijos rinkimo ir apdorojimo įgūdžius;

3.12. išmano dokumentų valdymo, rašytinės ir žodinės komunikacijos reikalavimus, kalbos kultūros normas;

3.13. išmano Kultūros ir meno įstaigų sistemą;

3.14. užtikrina vidinės komunikacijos sklaidą Kultūros centre;

3.15. viešina Kultūros centro renginių tinklelį;

3.16. rengia ir platina pranešimus spaudai, kitus tekstus, montuoja bei viešina video reportažus ir fotografijas žiniasklaidos atstovams ir Kultūros centro archyvui bei vidinei komunikacijai;

3.17. renka, fiksuoja, apibendrina, analizuoja Pagėgių Kultūros centro rodiklius, susijusius su komunikacijos sritimi ir pateikia juos įstaigos vadovui;

3.18. užtikrina tvarkingą personalo administravimą;

3.19. dalyvauja rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, sudarančius efektyvios veiklos pagrindą;

3.20. rengia veiklos norminius dokumentus (įsakymus, sprendimus ir kt. dokumentus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo, atleidimo, perkėlimo, kasmetinių, tikslinių atostogų, ir kt. klausimais);

3.21. rengia darbo sutartis ir daro jose pakeitimus;

3.22. renka, kaupia ir tikslina informaciją apie Kultūros centro darbuotojus;

3.23. rengia darbuotojų atostogų teikimo grafikus;

3.24. pildo kultūros centro darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

3.25. pavaduotoja Kultūros centro direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;

3.26. dalyvauja specialiose Kultūros centro komisijose;

3.27. atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje;

3.28. vykdo kitus Kultūros centro direktoriaus įpareigojus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su kultūros centro vykdoma veikla.

IV. TEISĖS

4. Pavaduotojo pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

4.1. kelti savo kvalifikaciją;

4.2. dalyvauti Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose nagrinėjama Kultūros centro veikla;

4.3. teikti informaciją apie Kultūros centro veiklą, tik gavus Kultūros centro direktoriaus sutikimą;

4.4. siūlyti, inicijuoti įvairias šventes, renginius ar kitus projektus;

4.5. teikti Kultūros centro direktoriui pasiūlymus dėl kultūros darbuotojų pareigų bei funkcijų;

4.6. teikti pasiūlymus, inicijuoti įvairių klausimų sprendimą;

4.7. gauti būtiną informaciją savo pareigų vykdymui;

4.8. teikti Kultūros centro direktoriui pasiūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo darbuotojams, neįvykdžiusiems pagrįstų pavaduotojo nurodymų;

4.9. inicijuoti Kultūros centro pasitarimus kultūrinės veiklos klausimais;

4.10. reikalauti Kultūros centro skyrių vadovų, Kultūros ir meno darbuotojų ir padalinių vadovų pateikti informaciją, susijusią su skyrių bei padalinių kultūrine veikla;

4.11. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

4.12. teikti direktoriui pasiūlymus kultūrinio darbo organizavimo ir novatoriškumo klausimais bei rengiant kultūros centro metinius ir strateginius planus;

4.13. turėti ir kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

V. ATSAKOMYBĖ5.

5. Pavaduotojo pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka už:

5.1. funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, nevykdymą;

5.2. vyriausybės nutarimų, kitų valstybės valdymo institucijų norminių aktų, Kultūros centro vidaus teisės aktų nesilaikymą vykdant pareigas;

5.3. kultūros centrui padarytus nuostolius ir žalą dalykinei reputacijai;

5.4. kultūros centro konfidencialios informacijos atskleidimą;

5.5. kultūros centro kultūrinio darbo organizavimą, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

5.6. savo darbo vietą ir dokumentus;

5.7. teisingos informacijos paskelbimą Kultūros centro ir Pagėgių savivaldybės administracijos interneto tinklapyje, socialiniuose tinkluose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO PAVALDUMAS

6. Specialistas tiesiogiai pavaldus Kultūros centro direktoriui.